Faydalı Bilgiler
Trend

Feminizm Nedir ?

Sevgili okuyucularımız bu makalemizde Feminizm görüşü hakkında detaylı bilgileri size aktaracağım. Feminizm Nedir? Feminizm’in Dalgaları, Feminizm’in Türleri, Feminizm’in Akımları gibi konuları inceleyeceğiz.

Feminizm Nedir?

Feminizm, toplumda cinsiyet ayrımcalığına karşı çıkarak sosyal, ekonomik ve toplumsal eşitliğin olması gerektiğini savunan bir görüştür. Feminizm’in diğer bir amacı ise Kadın Hakları’nın savunulması ve korunması olmuştur. 18. Yüzyılda aydınlanma dönemi sonrası kadınlar; toplumsal, siyasal, hukuki ve idari gibi alanlarda oluşan eşitsizliklere karşı mücadelede bulunmuşlardır. Özellikle 19. yüzyıl ortalarından itibaren kadınlar, eşit haklar, eşit statü ve özgürlükleri için vermiş olduğu mücadale Feminizm görüşünün farkedilmesini sağlamış ve güçlendirmiştir. Feminizm’i, temelde cinsiyet ayrımcılığına karşı olan, Her alanda kadınların maruz kaldığı baskıların ortadan kaldırılmasının gerekliliğini savunan ve kadınların meşru haklarına ulaşmada mücadele eden bir yaklaşım olarak kabul edebiliriz. Ayrıca Feminizm’in tarihsel süreci 19. Yüzyıldan 21. Yüzyıla kadar uzanır ve üç dalgadan oluşur. Bu dalgalarda Feministler, bireysel ve evrensel olarak meşru haklarını elde etmek ve korumak için mücadelede içerisinde olmuş ve bu süreç de eylemsel ve fikir yapılarını, çeşitli ideolojilerden, farklı algılardan ve kurumlardan faydalanarak çeşitlendirmişlerdir. Bunun sonucunda ise Feminizm’in farklı yaklaşımları ortaya çıkmıştır.

Feminist

Feminizm’in Tarihi, Feminizm Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Aydınlanma Çağı’nın önemli filozofları olan Marquis de Condorcet (1786–1794) ve Lady Marry Montagu (?–1761), kadınların eğitim haklarını savunarak feminizm düşüncesinin temellerini atmışlardır. Bu düşünce, daha sonra bir felsefe haline gelmiş bugünkü anlamına ulaşmıştır. Ayrıca Feminizm tarihte ilk olarak Charles Fourier (1772-1837) tarafından ortaya çıkarılmış ve ilk o zaman Feminizm kavramı dile getirilmiştir.

Charles Fourier’e göre  sosyal gelişmenin tek yolu, kadınlara daha fazla özgürlük verilmesi gerektiğidir.

Günümüzde Feminizm “Yeni Kadın Hareketi” adı altında kullanılmaktadır.

Feminist

Pro Feminizm Nedir?

İlk defa 1996’da Quebec’te gerçekleştirilen Feminizm konferansında kabul edilmiştir. Pro Feminizm  Feminizm’i ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak çabaları aktif bir şekilde destekleyen erkekleri ifade etmek için kullanılır.

Feminizm Kelimesinin Kökeni Nedir?

Feminizm kelimesinin kökeni latinceden gelen “Femina”  ve onun Fransızca türevi olan “Feminizme” kelimesinden gelir. Femina’nın anlamı ise “KADIN” demektir.

Feminist Ne Demek? Feminist Kimlere Denir?

Feminist günümüzde Feminizm düşüncesini savunan kimselere denmektedir.

Feminist Neyi  Savunur?

Feminizm’in savunucusu olan Feminist’ler, toplumsal eşitliği savunur.

Feminist

Feministler Hangi Renk ile İfade Edilir ?

Günümüzde Feminizm’in kendini mor rengi ile sembolize ettiğini söyleyebiliriz. Mor rengin kullanılmasındaki etkeni aşağıdaki başlıktan anlayacaksınız.

Yaratılan ilk Kadının Rengi Mordu

İnanışa göre ilk Feminist olduğuna inanılan Lilith’in mora çalan bir rengi olmasıdır. Bu sebeble kadın-erkek eşitliğini savunan her örgüt cennetin cesur kadının rengi altında toplanır.

Yunan Tanrısı Hermafrodit (Güzellik Tanrıçası)

Hermafrodit, Yunan mitolojisinde yarısı kadın diğer yarısı erkek olan bir tanrıdır. Ayrıca iki cinsliliği simgeliyordur. Hırçın erkeğin rengi kırmızı ve sakin kadının rengi mavinin birleşimi olan bu renk  Hermafrodit‘in de rengidir. Ortaçağ döneminde zıtlıkların birleşme noktasının simgesi olarak mor renk görülüyordu. İki rengin karışımı olan mor, 2 gerçekliğin ortasında yer alıyor ve aralarında bir bağlantı oluşturuyordu. Ayrıca renk psikolojisi uzmanı Harold Braem’e göre erkeksi kırmızı ile kadınsı mavinin karışımı, kadın hareketi için hakların eşitliğini simgeliyordu.

Anti Feminizm ve Anti Feminist Ne Demek?

Anti-Feminizm’in kısaca, Feminizm düşüncelerinin zıt görüşlerini savunan düşünce ve akım biçimidir.

İlk Feminist Kimdir?

Tarihte ilk Feminist inanışa göre Lilith’dir. Adem ile aynı anda yaratıldıklarından dolayı Adem’in kendisiyle eşit olduğu görüşündedir. İkiside düşüncelerinden geri adım atmaz ve Lilith cinsel olarak Adem ile birlikte olmayı kesinlikle reddeder. Lilith’den sonra Tanrı Adem’e ismi bilinmeyen bir başka eş daha yaratır fakat Adem yeni eşi kabul etmez. Üçüncü olarak Adem’in kaburga kemiğinden Havva’yı yaratır. Havva erkeğin bir parçasından yaratıldığından dolayı Adem onu eş olarak kabul eder.

Lilith

Feminizm’in Dalgaları Nelerdir?

Feminizm’in 1.Dalgası

19.Yüzyıla doğru bir çok Avrupa ülkesinde Feminizm’in ilk dalgası başladı. Bu hareketin başlama sebebi erkeklerle politik olarak eşit haklara sahip olma, aynı iş için erkeklerle aynı ücret alma ve kadınların üniversitelere gidip her işte çalışabilme isteğiydi. Kadınlara seçme hakkı ilk olarak 1893 yılında Yeni Zelanda tarafından tanındı, yangınlaşması ise 20. Yüzyıla kadar sürdü.

Feminizm’in 2.Dalgası

Feminizm’in ilk dalgası 20.Yüzyılın ilk 20 yılına kadar sürdü. Bu süreçte kadınların talepleri yerine getiriliyordu. Fakat o dönemlerde  yaşanan bir çok olaydan ötürü kadınların geleneksel yerlerine geri döndürülmesi yolunu açtı. 1929 yılında Dünya ekonomik krizle karşı karşıya geldiğinde ilk işten çıkarılan kadınlar oldu. Ayrıca Alman faşizmi döneminde pek çok kadının eğitim hayatlarına ve iş hayatlarına sınırlamalar getirildi. Bunun yanında savaş döneminde pek çok erkek savaşta olduğundan dolayı kadınlar endüstrilerde çalışmaya başladı. Ancak savaş sona erdikten sonra kadınlar tekrar “Kadın ve Anne “ görevlerine devam ettiler.

Feminizm

Feminizm’in 3.Dalgası

3. Dalga Feminizm 2. Dalga Feminizm kadınlarının düşüncelerinde yer almış olan tek tip evrensel bir kadınlık algılarını reddederek, kadın sorunlarının yalnızca beyaz kadınlarının sorunları olmadığını, kadınların evrensel düzlemde bireysel olarak ilgilenilmesi gerektiğini düşüncesi ile 1990’ların başında  ortaya çıkmıştır. Bu süreçte Üçüncü dalga Feminist’leri daha çok kadına şiddet, cinsellik, kadının güçlendirilmesi gibi politikalara odaklanmıştır.

Feminizm’in Çeşitleri ve Türleri Nelerdir?

En yaygın olan Yerli, Batılı, İslami, ve Siyahi olarak ayrılmaktadır.

Yerli Feminizm

Yerli Feminizm’in kısaca, tümleyici akımlara karşı olup, sömürgecilik sonrasının fikirleri çerçevesinde şekillenmiştir.

Yerli Feminizm'in

Batılı Feminizm

Batılı veya Beyaz Feminizm’in en oturmuş yada gelişmiş Feminizim türü olmadığı bir gerçektir. Fakat hakkında en çok yazılan tür olduğu kesindir. Tarihi o kadar geniştir ki birçok farklı akımın önünü açmıştır. Feminizm’in Tarihininde en unutulmaz olaylardan birisi olan 1971 yılında Fransa’da kürtaj yaptıran 343 kadının suçlu bulunduğu “343 Kaltağın Manifestosu’dur.” Manifesto “Simone de Beauvoir” tarafından yazılmıştır.

İçeriği ise şu şekildedir;
Fransa’da her sene bir milyon kadın kürtaj oluyor. Bunu gizli ve tehlikeli koşullar altında olmak zorunda kalıyorlar ve oysaki tıbbi müdahale ile yapıldığı zaman bu operasyon gerçekten basit bir operasyon. Milyonlarca kadını sessizleştiriyoruz. Ben de onlardan bir tanesi olduğumu açıklıyorum. Ben de kürtaj oldum. Ücretsiz doğum kontrol yöntemlerine erişim istediğimiz gibi, özgürce kürtaj olma hakkını da istiyoruz.”

Bu davranışları sayesinde fardekilmiş olsalarda, o dönemde Charlie Hebdo dergisi “Kürtaj manifestosunun 343 sürtüğünü kim hamile bıraktı?” şeklindeki alaycı başlığıyla bir sayfasının kapağını onlara ayırmıştı.

Batılı Feminist

İslami Feminizm

1992 yılında İran’da yazar Afsaneh Najmabadeh ve Ziba Mir-Huseyini’nin eserlerinde ve Tahran kadın dergisi Zanan’da başlayan bu görüş, İslam dini içerisindeki kadınların haklarını korumak amacıyla ortaya çıkmıştır. İslam dünyasında ortaya atılan erkeklerin üstünlüğü görüşüne ve kadın-erkek uyuşmazlık durumlarına karşı çıkarak, insanların eşit durumda olduğunu savunmaktadırlar.

İslami Feminizm

Siyahi Feminizm

Bu akım, cinsiyet eşitsizliğine ek olarak sınıf baskısı ve ırkçılığın da kadınları etkilediğini savunur. Güney Afrika’da kadınların bir araya gelip yazdığı Wathint’Abafazi Wathint’imbokodo “Bir kadına vurduğunda bir taşa vurmuş olursun ve senin elin kırılır” adlı protesto şarkısı siyah Feminizm’in sembolik bir örneği olarak gösterilir.

Siyahi Feminizm

Bunlara ek Olarak Diğer Feminizm’in Akımları ve Normları;

1- Eşitlikçi Formlar

 • Eşitlikçi
 • Bireyci
 • Liberal Feminizm

2- Kadın merkezli (gynocentric) formlar

 • Kültürel
 • Cinsiyet
 • Pop
 • Radikal Feminizm

3- Baskının ataerkillikten kaynaklandığını kabul edenler

 • Anarko
 • Radikal
 • Fransız
 • Seks Radikal Feminizm

4- Baskının kapitalizmden kaynaklandığını kabul eden

 • Sosyalist
 • Marksist Feminizm

5- Ayırımcı (segregationalist):

 • Ayrılıkçı / Seperatist
 • Lezbiyen Feminizm

6- Afrikan-Amerikan:

 • Kadıncılık / Womanism
 • Siyah Feminizm

7- Batı-Dışı

 • Sömürge sonrası
 • Üçüncü Dünya Feminizm

Diğer faydalı bilgiler haberleri için bu linki takip edebilirsiniz.

Kaynak
VikipediaGlobalization and Feminist Activism.Beasley, Chris (1999). What is Feminism?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu